Velkommen til Bygdeforskning

Nyhetsbilde
21.05.2015
Disputas i sosiologi for Bjørn Egil Flø

Bjørn Egil Flø forsvarer fredag 05.06.2015 offentlig for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, innlevert avhandling med tittel: «Bygda som vare – om bygda, elgen og folkeskikken».

Foto
Nyhetsbilde
19.05.2015
Disputas i sosiologi for Maja Farstad

Maja Farstad forsvarer onsdag 03.06.2015 offentlig for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, innlevert avhandling med tittel: «Hytteeierne og bygda. Interesser, moral og vern av lokale ressurser».

Foto
Nyhetsbilde
19.05.2015
Ny kronikk: Landbruk på slankekur

Sylvi Listhaug har fått i land sin første jordbruksavtale, ingen liten prestasjon for ein politikar som hadde som utgangspunkt at ho tok over eit kommunistisk system.

Foto
Nyhetsbilde
13.05.2015
Ny kronikk: Takken er ein halv kaffi latte

"- Kor mykje meir er du villig til betale bonden for maten? Eg ville trudd meir enn 22 kroner i åre" skriver kronikkforfattar Reidar Almås.

Foto
Nyhetsbilde
12.05.2015
Kostbar usikkerhet for jordbruket ved kampflybasen

I 2012 vedtok Stortinget å legge den nye kampflybasen til Ørland. Dette skaper betydelig usikkerhet for de bøndene som skal videreutvikle produksjonen i et attraktivt jordbruksområde.

Foto
Nyhetsbilde
06.05.2015
Ny artikkel: Regionale utviklingstrekk og distriktskommunens framtid i eit tjueårsperspektiv

Motsetninga mellom sentrum og periferi har vore og er eit viktig skilje i norsk politisk historie. Den viktigaste distriktspolitiske debatten i dag dreier seg om kor mange styringsnivå og kommunar landet bør ha. Den nye meldinga til Stortinget om oppgåveoverføring til kommunane, viser at Regjeringa legg opp til ei moderat reform. Ein vil sjå at kommunar og fylke i stor grad går saman to og to, og at det neppe blir mindre enn 300 kommunar og 12 fylke når prosessen er over.

Foto
Nyhetsbilde
18.03.2015
Ny rapport: Sluttrapporten fra følgeevalueringen av bruk av vertskommune med folkevalgt nemnd i Værnesregionen

Værnesregionen er et kommunesamarbeid på regionnivå som utmerker seg med sitt omfattende samarbeid om tjenesteproduksjon, og er et av første kommunesamarbeidene som tar i bruk styringsløsningen vertskommune med felles folkevalgt nemnd på mer komplekse oppgaveområder (her: helse- og sosialtjenester). Målet med følgeevaluerings-prosjektet har vært både å avdekke hvor godt den valgte styringsløsningen fungerer med de oppgaveområder og den organisering som er valgt i Værnesregionen, samt å gjøre erfaringene fra Værnesregionen overførbare til andre kommuner og regioner ved å utlede mer generelle læringspunkter knyttet til bruken av denne styringsløsningen.

Foto
Nyhetsbilde
12.03.2015
Ny rapport: Kommunereformen og øykommuner uten landfast forbindelse

Enkelte kommuner har til dels store avstandsulemper. Dette gjelder ikke minst kommuner uten landfast forbindelse. Betydningen av avstandsulemper har tidligere knapt vært vektlagt i kommunereformens kunnskaps-grunnlag. Utredningen er i første rekke en erfarings-innhenting som supplerer kommunereformens beslutningsgrunnlag når det gjelder øykommuner uten landfast forbindelse. Utredningen vil også ha overførings-verdi til andre små distriktskommuner med avstands-ulemper.

Foto
Nyhetsbilde
11.03.2015
Ny artikkel: Strategies in Norwegian Farm Tourism Product Development, Challenges and Solutions

Norsk gardsturisme har i løpet av dei siste tiåra utvikla seg til å tilby heilskapleg turistprodukt som består av kvalitetsprodukta overnatting, god mat og drikke, personleg nærvær og historieforteljingar frå vertskapet.

Foto
Nyhetsbilde
06.03.2015
Kommunereform-rapport legges fram for Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite på Utsira 12. mars

På oppdrag fra ti øykommuner uten landfast forbindelse har Norsk senter for bygdeforskning utredet mulige konsekvenser av ny kommunestruktur for slike kommuner.

Foto
Nyhetsbilde
24.02.2015
Vil du være med å utvikle ny og spennende samfunnskunnskap sammen med oss?

På grunn av stor oppdragstilgang og ambisjoner om ytterligere vekst, søker vi etter nye medarbeidere. Samfunnsforskere, forskningsassistent og doktorgradsstipendiat.

Foto
Nyhetsbilde
23.02.2015
Ny artikkel: Landscapes Lost? Tourist Understandings of Changing Norwegian Rural Landscapes

Når turistar ser utover det norske landskapet finn dei det truga landsapet mest attraktivt og interessant. Forståinga av kva landskap som er mest truga har dei reisande med seg frå sine heimlege landskap. Dei tillegg det landskapet dei vitjar dei same endringsprosessane som deira heimlege landskap er utsett for og set landskapsendringane inn i ein større diskurs om tilhøvet mellom natur og kultur.

Foto
Nyhetsbilde
06.02.2015
Ny rapport: Rådgiverne kan utfordre bøndene

Rådgiveren er den som best kan utfordre bonden til å heve ambisjonene og stille spørsmål ved det bonden gjør i dag. På en slik måte kan bøndene styrke sin kompetanse og forbedre drifta på gården. Dette er en av konklusjonene i en ny rapport fra Bygdeforskning.

Foto
Nyhetsbilde
27.01.2015
Nytt bokkapittel: Kvinnenettverk og deres paradokser

Kvinners kollektive handling og organisering i særskilte kvinnenettverk har lenge vært en strategi for å oppnå større plass i mannsdominerte sammenhenger. Å etablere kvinnenettverk har visse paradokser, noe Berit Brandth, Gro Follo og Marit S. Haugen drøfter i bokkapitlet «Paradoxes of a Women’s Organization in the Forestry Industry».

Foto
Nyhetsbilde
14.01.2015
Bioforsk-konferansen 4.-5. februar 2015 – Hotell Scandic Hamar

Landbruk i endring – effekter for verdiskaping, samfunn og miljø. Dette er overskriften for årets program, og vi ønsker med dette å belyse betydningen norsk landbruks- og miljøforskning har for samfunnet. Vi retter søkelyset mot landbrukets verdiskaping, utfordringer rundt matsikkerhet og viktige miljø- og klimapolitiske spørsmål.

Foto

Om Bygdeforskning

Velkommen til Bygdeforskning

Norsk senter for bygdeforskning er en samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som forsker på tema knyttet til distrikts-Norge. 

På nettsidene våre vil du finne forskningsnyheter, informasjon om prosjekter, publikasjoner og ansatte ved senteret.

Prosjekthjemmesider

Agrispace
Samfunn, areal og sted: Utfordringer og muligheter for produksjon og innovasjon i landbruksbaserte verdikjeder

Structures
Strukturendringer i landbruket

CoastTour
Samarbeid for å styrke utviklingen av kystturisme

FORFOOD
Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land

GoFood - Matmakt
Matstyring i globaliserende omgivelser: Innovasjon og markedsstrategier i norske verdikjeder (GOFOOD)

HealthyGrowth
CORE Organic II

Bygdeforskning i media

SISTE PUBLIKASJONER

 

FORSKNINGSOMRÅDER

Bygdeforskning ser på bygda og distriktene med et samfunnsvitenskapelig blikk. Den faglige virksomheten er organisert i fire fagområder:

Virksomheten er basert på forskningsoppdrag finansiert av blant andre Norges forskningsråd, offentlige etater, organisasjoner og næringsliv. Bygdeforskning har et nasjonal ansvar for å ta vare på, og utvikle, en grunnleggende forskningskompetanse innen bygdesosiologi og flerfaglige bygdestudier.


>> Intranett

>> Admin