Velkommen til Bygdeforskning

Nyhetsbilde
24.11.2014
Ny kronikk: Skogbrukets styrbarhet og skogeierpolitikk

I en kronikk i Nationen diskuterer bygdeforskerne Gro Follo og Jostein Vik muligheten for å styre skogbruksaktiviteten. Det er grunnleggende begrensninger i denne styrbarheten, men forskerne argumenterer for at styrbarhet – og dermed måloppnåelse – vil øke ved å etablere og realisere en skogeierpolitikk.

Foto
Nyhetsbilde
19.11.2014
Ny kronikk: Pluriaktivitet i landbruket

Jostein Vik har skrevet en kronikk der han understreker betydningen - i forskning og politikkutforming - av å se landbruksaktivitet i sammenheng med annen næringsaktivitet bøndene driver med. De fleste norske bondehushold er pluriaktive. Selv om man nå har fått et økt fokus på produksjon og produktivitet i landbruket må man ta utgangspunkt i situasjonen slik den er.

Foto
Nyhetsbilde
17.11.2014
Forskning må nå fram til brukeren

Det utføres mye jordbruksrelatert forskning i Norge, men vegen fra forsker til gårdbruker kan være lang og kronglete.  Det er vanskelig å få oversikt over hvilken forskning som gjøres, og forskere, landbruksrådgivere og bønder har ulike syn på hvem det er som har ansvaret for at forskningsresultater kommer næringa til gode. Dette viser utredninga Brukernes tilgang til jordbruksforskning, som blant annet Bygdeforskning har deltatt i.

Foto
Nyhetsbilde
28.10.2014
Reidun Heggem disputerer

Fredag 31. oktober disputerer Reidun Heggem til graden PhD i sosiologi ved NTNU. Avhandlingen, Den nye «bonden» - mellom endring og kontinuitet. Empiriske studier av rekruttering til norske landbrukseiendommer sett i lys av det multifunksjonelle landbruket, gir ny kunnskap om rekruttering, og da spesielt med et kjønnsperspektiv.

Foto
Nyhetsbilde
27.10.2014
Nytt forskningsglimt: «Vinn-vinn»: Samarbeid og utvikling i kystturismen

Siden både turismen og kysten er i endring må også kystturismen utvikles og tilpasses hvis den skal henge med i konkurransen og utnytte mulighetene. En vei til dette går gjennom samarbeid. I dette forskningsglimtet gir vi en populærvitenskapelig presentasjon av resultatene i prosjektet «Samarbeid for å styrke utviklingen av kystturisme» («CoastTour»). Med utgangspunkt i fire kystturismeaktører har vi undersøkt ulike former for samarbeid. For å utvide perspektivet trekker vi også inn eksempler fra British Columbia i Canada.

Foto
Nyhetsbilde
14.10.2014
Utredning: Matproduksjonen på norske arealer kan økes

Det er mulig å øke matproduksjonen på dagens dyrkede areal og utmark i Norge. For å stimulere til dette kreves en viss omlegging i virkemidler. Dette er hovedkonklusjonen fra en utredning gjennomført av Norsk senter for bygdeforskning, AgriAnalyse og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning i samarbeid med Bioforsk og Norsk institutt for skog og landskap.

Foto
Nyhetsbilde
06.10.2014
Årets Samkulkonferanse er i Trondheim - 3. November. Meld deg på!

Mandag 3. november avholdes SAMKUL-konferansen 2014 i Trondheim. Der setter forskere tennene i mat og matsystemer, måltid og matproduksjon.

Foto
Nyhetsbilde
02.10.2014
Konferanse om havbruksnæringens lokalitetstilgang

Avslutningskonferanse for prosjektet "Havbrukets lokalitetstilgang – konkurranse om arealtilgang langs kysten" arrangeres på Radisson Blue Værnes den 08. oktober. Les hele saken for påmelding og program.

Foto
Nyhetsbilde
22.09.2014
Landbruks- og matminister besøker NTNU/Sintef/Bygdeforskning​

Tirsdag 23. september kommer Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug til Gløshaugen for å møte ledelsen i NTNU, Sintef og Bygdeforskning.

Foto
Nyhetsbilde
16.09.2014
Ny rapport: Vertskommune med felles folkevalgt nemnd i Værnesregionen: Med innbyggerne i fokus.

Utfordringene i dette vertskommunesamarbeidet er å utnytte organiseringens potensial når det gjelder utvikling av tjenestekvaliteten. Utvisking av kommunale forskjeller som er til hinder for internt samarbeid, håndtering av avstand og god informasjon er stikkord for hva Værnesregionen bør jobbe videre med, for å dra nytte av et samarbeid som synes å ha klare fordeler for innbyggerne med hensyn til kvalitet på helse- og sosialtjenestene.

Foto
Nyhetsbilde
08.09.2014
Konferansen Nordic Ruralities er i gang

Den tredje konferansen for bygdeforskning har startet i Trondheim og arrangør er Norsk senter for bygdeforskning. Konferansen er etablert som en møteplass for nordiske bygdeforskere; der utfordringer og utvikling i de nordiske bygdesamfunnene er fokus, forskningsresultater utveksles og nettverk bygges. Ett overordnet fokus for årets konferanse er velferd i de nordiske bygdene.

Foto
Nyhetsbilde
05.09.2014
Debattinnlegg: Hva skal en gjøre med eiendomsstrukturen i skogbruket?

I et innlegg i fagbladet Norsk Skogbruk imøtegår Gro Follo enkelte skogbruksaktører som mener skogkoordinatorer ikke er noe å satse på. Innlegget er en del i en debatt knyttet til arbeidet til den regjeringsoppnevnte grupperingen SKOG22. Innlegget har imidlertid bredere relevans ettersom problemstillingen vedrører alle som arbeider i skogbruket, er skogeiere, politikkutformere eller byråkrater.

Foto
Nyhetsbilde
03.09.2014
Ny publikasjon: Når postnummeret har betydning for overvekt

Forskning viser at det er større sannsynlighet for å bli overvektig hvis man bor på bygda enn hvis man bor i byen. For å redusere denne ulikheten må vi avdekke hvordan stedsspesifikke kulturelle og sosiale miljøer har innvirkning på helseatferden vår. Dette fordrer en langt mer helhetlig forskningstilnærming til overvektsproblematikken enn det vi hittil har sett.

Foto
Nyhetsbilde
29.08.2014
Forskning med praktisk effekt

Registrering av ulykker og skader i landbruket blir fra oktober i år inkludert i bøndenes egne rapporteringer til Kvalitetssystemet i Landbruket (KSL). Offisiell statistikk om ulykker i landbruket har hittil vært svært mangelfull, men nå vil landbruket selv kunne bidra til mer viten. Denne endringen er et resultat av samarbeid mellom blant annet forskning og brukerne av forskningen.

Foto
Nyhetsbilde
13.08.2014
Ny forsker på professor-nivå ved Bygdeforskning

Dr. Hilde Bjørkhaug har gjennom ekstern vurdering fått sitt arbeid vurdert å tilfredsstille de krav og omfang som kreves for et professorat. Innstillingen bygger på Bjørkhaugs arbeid innenfor agrar- og ruralsosiologien, og anerkjenner også hennes brede kompetanse innenfor metodebruk. Bjørkhaug går med dette over i stilling som Forsker 1 ved Bygdeforskning.

Foto

Om Bygdeforskning

Velkommen til Bygdeforskning

Norsk senter for bygdeforskning er en samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som forsker på tema knyttet til distrikts-Norge. 

På nettsidene våre vil du finne forskningsnyheter, informasjon om prosjekter, publikasjoner og ansatte ved senteret.

Prosjekthjemmesider

Structures
Strukturendringer i landbruket

CoastTour
Samarbeid for å styrke utviklingen av kystturisme

FORFOOD
Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land

HealthyGrowth
CORE Organic II

Bygdeforskning i media

SISTE PUBLIKASJONER

 

FORSKNINGSOMRÅDER

Bygdeforskning ser på bygda og distriktene med et samfunnsvitenskapelig blikk. Den faglige virksomheten er organisert i fire fagområder:

Virksomheten er basert på forskningsoppdrag finansiert av blant andre Norges forskningsråd, offentlige etater, organisasjoner og næringsliv. Bygdeforskning har et nasjonal ansvar for å ta vare på, og utvikle, en grunnleggende forskningskompetanse innen bygdesosiologi og flerfaglige bygdestudier.


>> Intranett

>> Admin