Velkommen til Bygdeforskning

Nyhetsbilde
23.04.2014
Nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur

Det er en alminnelig oppfatning at barn leker mindre i naturen og i nærmiljøet enn tidligere. En omfattende spørreundersøkelse blant 3160 foreldre gir et bilde av barns bruk av ulike uteområder i dag.

Foto
Nyhetsbilde
09.04.2014
Skogkoordinatorer og skogeiersamarbeid – et være eller ikke være for norsk skogbruk?

Eiendomsoverbyggende skogeiersamarbeid lønner seg på svært mange vis, men noen må organisere og koordinere skogeierne og deres bruk av skogen. Det kan en få til ved å opprette stillinger som skogkoordinatorer.

Foto
Nyhetsbilde
08.04.2014
Nytt prosjekt: Matkriser: Forbrukeroppfatninger, risikokommunikasjon og krisehåndtering

Det trengs mer kunnskap om hvordan matkriser best kan kommuniseres. Det gjelder enten de kommer i form av matbårne sykdomsutbrudd eller matskandaler, som fjorårets hestekjøttskandale.

Foto
Nyhetsbilde
07.04.2014
Kronikk: Åpent innspill til SKOG22

Hva gjør en med alle de små skogeiendommene? Andre spørsmål kan stilles: Hva gjør skogeieren med det beskjedne skogarealet sitt? Hva er det mulig for den lille skogeieren å gjøre med skogen? Les hele kronikken til seniorforsker Gro Follo.

Foto
Nyhetsbilde
03.04.2014
Kystskogbrukets konferanse 2014 - «Fra ti til en» – hva fant forskerne ut?

I fem år har forskerne fulgt kystskogbrukets forsøk på å få til eiendomsoverbyggende samarbeid for skogeiere. Nå skal funnene fra de fire feltprosjektene presenteres på prosjektets sluttkonferanse på Stjørdal 9. april.

Foto
Nyhetsbilde
01.04.2014
Trender i Norsk landbruk 2014: Vinnere av premier for deltakelse i undersøkelsen er nå trukket

Trender i Norsk landbruk 2014 har avsluttet sin spørreundersøkelse og vinnerne av de fire reisegavekortene og de 25 som hver får fem flaxlodd er nå trukket blant de som svarte på undersøkelsen. Vinnerne er kontaktet direkte, og vi takker alle som tok seg tid til å fylle ut spørreskjemaet.

Foto
Nyhetsbilde
01.04.2014
Påmeldingsfrist i dag 01. April til den 3. nordiske ruralkonferansen

Påmelding skjer via denne lenken og mer informasjon finner du på konferansens nettsider . Konferansen finner sted på Nova Kurs og konferanse, Trondheim, 12. - 14. Mai 2014.

Foto
Nyhetsbilde
31.03.2014
Ny rapport: Vertskommune med felles folkevalgt nemnd i Værnesregionen: Administrativ og faglig styring.

Dette er første rapport fra et større følgeevalueringsprosjekt som Bygdeforskning, Nordlandsforskning og Sentio Research Norge AS gjennomfører på oppdrag fra Stjørdal kommune v/Værnesregionen. Prosjektet omhandler Værnesregionens bruk av styringsløsningen vertskommune med felles folkevalgt nemnd på helse- og sosialtjenester, og denne rapporten fokuserer på den administrative og faglige styringen innenfor dette interkommunale samarbeidet.

Foto
Nyhetsbilde
28.03.2014
Nytt prosjekt: Best mulig utnytting av de norske arealressursene i matproduksjon

Norsk landbruk står overfor utfordringer knyttet til utnyttelse av arealressurser. De siste ti årene har jordbruksarealet i drift blitt redusert med fem prosent. Samtidig har norske myndigheter et mål om å vedlikeholde selvforsyningsgraden.

Foto
Nyhetsbilde
20.03.2014
Lokalsamfunnsundersøkelsen: Vinnere av reisegavekort nå trukket blant de som besvarte undersøkelsen

Datainnsamlingen til Lokalsamfunnsundersøkelsen 2013 er nå avsluttet og vinnerne av reisegavekortene og flaxloddene er trukket blant de som svarte på undersøkelsen. Alle vinnerne er kontaktet og har fått oversendt sine premier. Vi takker alle som deltok i undersøkelsen for at de tok seg tid til å fylle ut spørreskjemaet.

Foto
Nyhetsbilde
18.03.2014
Kronikk: Sauer er ålreite dyr

Bygdeforskar Bjørn Egil Flø saman med Rose Bergslid og Unni Støbet Lande frå Bioforsk Økologisk har skreve ein kronikk i lag med tittelen "Sauer er ålreite dyr".

Foto
Nyhetsbilde
11.03.2014
Kronikk: Bærekraftig byutvikling

Ny kronikk av seniorforskere Oddveig Storstad og Frode Flemsæter - Bærekraftig byutvikling. Marka er hellig, mens dyrka jord ofres på byutviklingens alter. Er det viktigere at folk skal kunne ha skogen på dørstokken enn å hegne om matjorda?

Foto
Nyhetsbilde
24.02.2014
Kronikk: Trengst ei fornya marknadsordning for landbruksvarer?

Nesten alle land av vår type driv ei eller anna form for marknadsregulering
av matproduksjonen. Det er korkje billegare eller meir effektivt å la statlege
byråkratar gjera jobben, slik nokon land gjer. Les heile kronikken av Reidar Almås.

Foto
Nyhetsbilde
12.02.2014
Invitasjon til seminar om strukturendringer i landbruket

Velkommen til seminar om strukturendringer i landbruket med ferske resultater fra forskningsprosjektet Structures.

Foto
Nyhetsbilde
10.02.2014
Innspill til Landbruk21Trøndelag

Et bredt landbrukspartnerskap i Trøndelag har i lengre tid arbeidet for å opprette et innovasjonsprogram for trøndersk landbruk. Bygdeforskning har deltatt aktivt i dette arbeidet. Programmet har arbeidstittel Landbruk21Trøndelag og forslaget til programplan er nå lagt ut til en åpen innspillsrunde. Fram til 28. februar er det mulig å sende inn sine innspill.

Foto

Om Bygdeforskning

Velkommen til Bygdeforskning

Norsk senter for bygdeforskning er en samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som forsker på tema knyttet til distrikts-Norge. 

På nettsidene våre vil du finne forskningsnyheter, informasjon om prosjekter, publikasjoner og ansatte ved senteret.

Ny konferanse:

Nordic Ruralities 2014

Bygdeforskning arrangerer den tredje nordiske ruralkonferansen i Trondheim 12.- 14. mai 2014.

Hovedtemaet er Nordic Ruralites - thriving and declining communities , med undertema:

1. Cultures and people, places and identities

2. Natural resources governance and landscape management

3. Rural economy and entrepreneurship

4. Policies and politics of the rural

Les mer på nettsidene til Nordic Ruralities.

Vi ønsker alle påmeldte velkommen til flotte Mai-dager i Trondheim.

Prosjekthjemmesider

Structures
Strukturendringer i landbruket

CoastTour
Samarbeid for å styrke utviklingen av kystturisme

FORFOOD
Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land

HealthyGrowth
CORE Organic II

Bygdeforskning i media

SISTE PUBLIKASJONER

ARTIKKEL
ANNET Lokalsamfunnsundersøkelsen 2011

Å følge utviklingen i norske bygdesamfunn er en sentral oppgave for Bygdeforskning og Lokalsamfunnsundersøkelsen vil gi oss bedre data om den sosio-kulturelle utviklingen i disse samfunnene. Undersøkelsen ble første gang gjennomført i 2011 og omfatter data fra 1229 personer i både bygde- og bykommuner.

Til arkivet

 

FORSKNINGSOMRÅDER

Bygdeforskning ser på bygda og distriktene med et samfunnsvitenskapelig blikk. Den faglige virksomheten er organisert i fire fagområder:

Virksomheten er basert på forskningsoppdrag finansiert av blant andre Norges forskningsråd, offentlige etater, organisasjoner og næringsliv. Bygdeforskning har et nasjonal ansvar for å ta vare på, og utvikle, en grunnleggende forskningskompetanse innen bygdesosiologi og flerfaglige bygdestudier.


>> Intranett

>> Admin