VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK SENTER FOR BYGDEFORSKNING

***
Fastsatt i stiftelsesmøte 14. desember 2000.


§ 1
Firma

Norsk senter for bygdeforskning (heretter kalt stiftelsen) er en privat stiftelse
opprettet av Allforsk (heretter kalt Allforsk), Stiftelsen allmennvitenskapelig
forskning i Trondheim, i henhold til lov av 23. mai 1980 nr. 11 om stiftelser.
Stiftelsens engelske navn er Centre for Rural Research.


§ 2
Forretningskontor

Stiftelsen har sitt forretningskontor i Trondheim.


§ 3
Virksomhet

Stiftelsens formål og virksomhet er:
- Fungere som nasjonalt senter for bygdeforskning med oppgave å ta vare på og utvikle
en teoretisk og metodisk grunnleggende forskningskompetanse innen bygdesosiologi
og flerfaglige bygdestudier.
- Fungere som et knutepunkt for internasjonal ruralsosiologi.
- Gjennom samfunnsvitenskapelig forskning og utviklingsarbeid gi fakta, analyser, idéer
og ny kunnskap som kan bidra til å løse problemer og skape en sosial, økonomisk og
økologisk bærekraftig utvikling i bygde-Norge.
- Utføre bygderettet forskning og utviklingsarbeid for offentlig og privat sektor – også
gjennom samarbeid med forskningsråd, andre forskningsinstitusjoner og
undervisningssteder.
- Bidra til medarbeidernes faglige utvikling og dyktiggjøre dem for innsats innenfor og
utenfor stiftelsen.


§ 4 endret mai 2008 2 / 3


§ 4
Økonomi

Stiftelsens grunnkapital er kr 200.000 som er innbetalt av Allforsk, Stiftelsen
allmennvitenskapelig forskning i Trondheim.
Stiftelsen skaffer for øvrig det økonomiske grunnlag for sin virksomhet mot betaling av
oppdrag og tjenester, og ved eventuelle bevilgninger og bidrag fra offentlig og privat hold.
Stiftelsen har et ideelt formål og skal drive allmennyttig forskning der eventuelt økonomisk
driftsoverskudd skal brukes til å styrke formålet med virksomheten.


§ 5
Forholdet til NTNU

Stiftelsen er et selvstendig rettssubjekt, og er økonomisk og administrativt uavhengig av
NTNU. Økonomisk ansvar som grunner seg på stiftelsens virksomhet, kan bare gjøres
gjeldende overfor stiftelsen.
Stiftelsen kan drive sin forskningsvirksomhet i samarbeid med NTNU.
Retningslinjer for samarbeidet fastsettes i en rammeavtale mellom NTNU og
stiftelsen. Avtalen fastlegger gjensidige rettigheter og plikter, herunder leie av
lokaler av NTNU og bruk av NTNUs utstyr og infrastruktur.


§ 6
Styre og ledelse

Stiftelsen forvaltes av et styre med ni medlemmer som velges slik:
− tre medlemmer og to varamedlemmer (nummerert rekkefølge) oppnevnes av
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
− to medlemmer og et varamedlem oppnevnes av Norges forskningsråd.
− to medlemmer og et varamedlem oppnevnes av Norges Bondelag, Norsk Bondeog
Småbrukarlag og Norsk Landbrukssamvirke i fellesskap.
− to medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant stiftelsens
ansatte.
Medlemmer/varamedlemmer valgt av og blant de ansatte velges for perioder på 2 år og for
øvrig skjer valget i samsvar med regler fastsatt i medhold av aksjelovens § 6-4.
Øvrige styremedlemmer/varamedlemmer velges for perioder på 3 år. Det bør blant disse
styremedlemmer tilstrebes en rulleringsordning slik at det skjer en gradvis utskifting av
medlemmer. Ved gjenvalg kan derfor valginstansen fastsette at ny periode for inntil halvparten
av medlemmer som gjenvelges skal være kortere enn 3 år.
Styret velger selv sin leder og nestleder.


Styret kan velge et engere arbeidsutvalg med leder, nestleder og inntil to ytterligere
medlemmer som etter retningslinjer gitt av styret følger virksomheten mellom styrets
ordinære møter.
Styret tilsetter daglig leder (adm. direktør) og fastsetter lønn, ansettelsesvilkår og instruks for
stillingen. Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet og skal følge de
pålegg og retningslinjer styret har gitt. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets
behandling av saker og til å uttale seg, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte
sak. Daglig leder forbereder de saker som skal behandles av styret.
For styre og daglig leder gjelder for øvrig bestemmelsene i kap. 6 i lov 13. juni 1997 nr. 44
om aksjeselskaper så langt de passer.


§ 7
Forpliktelse av stiftelsen

Stiftelsen forpliktes utad av styrets leder og daglig leder i fellesskap, eller to
styremedlemmer i fellesskap.
Styret kan meddele prokura.


§ 8
Revisjon

Stiftelsen skal ha revisor som velges av styret.
Nyvalg av revisor krever tilslutning fra mer enn halvparten av styrets faste medlemmer.


§ 9
Endring av vedtektene

Styret kan gjøre vedtak om endring av vedtektene. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de
tilstedeværende styremedlemmer i to møter med minst 3 måneders mellomrom.
Før styret gjør endelig vedtak om vedtektsendring skal forslaget forelegges Norges
forskningsråd og NTNU for uttalelse.


§ 10
Oppløsning

Styret kan treffe vedtak om oppløsning etter den fremgangsmåte som er beskrevet i
vedtektenes § 9.
Ved oppløsning av stiftelsen skal stiftelsens midler anvendes slik at formål og
virksomhet beskrevet i vedtektenes § 3 blir tilgodesett best mulig. Anvendelse av
midlene vedtas av styret.
-------