Velkommen til Bygdeforskning

Nyhetsbilde
08.09.2014
Konferansen Nordic Ruralities er i gang

Den tredje konferansen for bygdeforskning har startet i Trondheim og arrangør er Norsk senter for bygdeforskning. Konferansen er etablert som en møteplass for nordiske bygdeforskere; der utfordringer og utvikling i de nordiske bygdesamfunnene er fokus, forskningsresultater utveksles og nettverk bygges. Ett overordnet fokus for årets konferanse er velferd i de nordiske bygdene.

Foto
Nyhetsbilde
05.09.2014
Debattinnlegg: Hva skal en gjøre med eiendomsstrukturen i skogbruket?

I et innlegg i fagbladet Norsk Skogbruk imøtegår Gro Follo enkelte skogbruksaktører som mener skogkoordinatorer ikke er noe å satse på. Innlegget er en del i en debatt knyttet til arbeidet til den regjeringsoppnevnte grupperingen SKOG22. Innlegget har imidlertid bredere relevans ettersom problemstillingen vedrører alle som arbeider i skogbruket, er skogeiere, politikkutformere eller byråkrater.

Foto
Nyhetsbilde
03.09.2014
Ny publikasjon: Når postnummeret har betydning for overvekt

Forskning viser at det er større sannsynlighet for å bli overvektig hvis man bor på bygda enn hvis man bor i byen. For å redusere denne ulikheten må vi avdekke hvordan stedsspesifikke kulturelle og sosiale miljøer har innvirkning på helseatferden vår. Dette fordrer en langt mer helhetlig forskningstilnærming til overvektsproblematikken enn det vi hittil har sett.

Foto
Nyhetsbilde
29.08.2014
Forskning med praktisk effekt

Registrering av ulykker og skader i landbruket blir fra oktober i år inkludert i bøndenes egne rapporteringer til Kvalitetssystemet i Landbruket (KSL). Offisiell statistikk om ulykker i landbruket har hittil vært svært mangelfull, men nå vil landbruket selv kunne bidra til mer viten. Denne endringen er et resultat av samarbeid mellom blant annet forskning og brukerne av forskningen.

Foto
Nyhetsbilde
13.08.2014
Ny forsker på professor-nivå ved Bygdeforskning

Dr. Hilde Bjørkhaug har gjennom ekstern vurdering fått sitt arbeid vurdert å tilfredsstille de krav og omfang som kreves for et professorat. Innstillingen bygger på Bjørkhaugs arbeid innenfor agrar- og ruralsosiologien, og anerkjenner også hennes brede kompetanse innenfor metodebruk. Bjørkhaug går med dette over i stilling som Forsker 1 ved Bygdeforskning.

Foto
Nyhetsbilde
08.08.2014
Nytt nettverk for demokrati, likeverd og lokalsamfunn

"Demokrati, likeverd og lokalsamfunnet. Velferd og utdanning i ei global verd” er eit nettverkssamarbeid som har som mål å utvikle forsking og studere utviklingstrendar i lokalsamfunn med spesielt fokus på velferd, demokrati og likeverd. Dette er særlig aktualisert gjennom strukturendringar og internasjonale utviklingstrendar, slik det blant anna kjem til uttrykk i forholdet mellom skule og lokalsamfunn.

Foto
Nyhetsbilde
08.08.2014
Ny artikkel: Morality, mobility and citizenship: Legitimising mobile subjectivities in a contested outdoors

Denne artikkelen diskuterer endringsprosesser og påfølgende spenninger innenfor det norske friluftslivet, med et særlig fokus på møter mellom det etablerte friluftslivet og såkalt nye former for friluftsliv (og vise versa). Artikkelen er publisert i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Geoforum, av Frode Flemsæter, Norsk senter for bygdeforskning; Gunhild Setten, Geografisk institutt, NTNU; Katrina M Brown, The James Hutton Institute, UK.

Foto
Nyhetsbilde
04.07.2014
Ny artikkel i Norsk skogbruk: Svake bånd mellom skogeieren og skogen

I artikkelen «Svake bånd mellom skogeieren og skogen» presenterer Jostein Vik data fra Riksrevisjonens skogeierundersøkelse.

Foto
Nyhetsbilde
18.06.2014
Forskningsprosjektet «Fra ti til en» er avsluttet

Forskningsprosjektet «Fra ti til en – eiendomsoverbyggende samarbeid for private, personlige skogeiere i kystskogbruket» er nå avsluttet. Prosjektet har vært utført i tett samarbeid med en rekke skogeiere og andre skogbruksaktører langs kysten. Prosjektleder Gro Follo takker samtlige bidragsytere og gir samtidig en faglig sluttrapportering.

Foto
Nyhetsbilde
13.06.2014
Årets tidsskriftsartikkel er tildelt vår egen skrivekunstner og bygdeforsker Bjørn Egil Flø

Bjørn Egil Flø er årets vinner med artikkelen "  Me og dei andre: Om lindukar, Framstegspartiet og bygda som sosial konstruksjo". Artikkelen er publisert i Sosiologisk tidsskrift 2-2013. Bygdeforskning gratulerer Bjørn Egil med denne velfortjente prisen.

Foto
Nyhetsbilde
10.06.2014
Ny kronikk: Genmodifisering og matvaresikkerhet

Genmodifisering er omstridt. Hvis samfunnsnytten blir mer tydelig kan genmodifisering bli mer aktuelt, og nye dilemma oppstår. Dette tas opp i kronikk i Bergens Tidende.

Foto
Nyhetsbilde
05.06.2014
Ny kronikk, om bønders arbeidstid og skaderisiko

Landbruksforhandlingene har preget mediebildet denne våren. I mai sammenlignet Landbruks- og matministeren lønnstilbudet til bøndene med lønnsveksten for øvrige arbeidstakere. Det interessante med dette utspillet er at bønder ikke er arbeidstakere, og de er ikke underlagt Arbeidsmiljølovens bestemmelser for arbeidstid.

Foto
Nyhetsbilde
02.06.2014
Årsmelding 2013

Årsmelding for 2013 er nå tilgjengelig. Her finner du stoff som omhandler vår forskning i tillegg til andre aktiviteter hos Bygdeforskning i 2013.

Foto
Nyhetsbilde
26.05.2014
Nominert til Universitetsforlagets tidsskriftpris 2013

Vår eminente skribent Bjørn Egil Flø er for tredje gong sidan 2010 nominert til Universitetsforlagets tidsskriftpris.

Foto
Nyhetsbilde
24.05.2014
Ny kronikk: Leve kombinasjonsbonden!

I denne kronikken argumenterer Bjørn Egil Flø for å revitalisere kombinasjonsbonden og tilrår dei tillitsvalde i faglaga å lese seg opp på fagforeiningsarbeid og starte arbeidet med å få fram ein politikk som ivaretek kombinasjonsbonden sine behov.

Foto

Om Bygdeforskning

Velkommen til Bygdeforskning

Norsk senter for bygdeforskning er en samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som forsker på tema knyttet til distrikts-Norge. 

På nettsidene våre vil du finne forskningsnyheter, informasjon om prosjekter, publikasjoner og ansatte ved senteret.

Konferanse:

Nordic Ruralities 2014

Bygdeforskning arrangerer den tredje nordiske ruralkonferansen i Trondheim 08.- 10. september 2014.

Hovedtemaet er Nordic Ruralites - thriving and declining communities , med undertema:

1. Cultures and people, places and identities

2. Natural resources governance and landscape management

3. Rural economy and entrepreneurship

4. Policies and politics of the rural

Les mer på nettsidene til Nordic Ruralities.

Prosjekthjemmesider

Structures
Strukturendringer i landbruket

CoastTour
Samarbeid for å styrke utviklingen av kystturisme

FORFOOD
Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land

HealthyGrowth
CORE Organic II

Bygdeforskning i media

SISTE PUBLIKASJONER

ARTIKKEL Diversification and re-feminisation of Norwegian farm properties

Sociologia Ruralis, DOI: 10.1111/soru.12044

ANNET Lokalsamfunnsundersøkelsen 2011

Å følge utviklingen i norske bygdesamfunn er en sentral oppgave for Bygdeforskning og Lokalsamfunnsundersøkelsen vil gi oss bedre data om den sosio-kulturelle utviklingen i disse samfunnene. Undersøkelsen ble første gang gjennomført i 2011 og omfatter data fra 1229 personer i både bygde- og bykommuner.

Til arkivet

 

FORSKNINGSOMRÅDER

Bygdeforskning ser på bygda og distriktene med et samfunnsvitenskapelig blikk. Den faglige virksomheten er organisert i fire fagområder:

Virksomheten er basert på forskningsoppdrag finansiert av blant andre Norges forskningsråd, offentlige etater, organisasjoner og næringsliv. Bygdeforskning har et nasjonal ansvar for å ta vare på, og utvikle, en grunnleggende forskningskompetanse innen bygdesosiologi og flerfaglige bygdestudier.


>> Intranett

>> Admin