Velkommen til Bygdeforskning

Nyhetsbilde
11.10.2016
Biokull – landbrukets «klimagull»?

Regjeringen har satt som mål at utslippene av klimagasser fra landbruket skal reduseres med 40 prosent innen 2030. Skal man oppnå dette, trengs det langt mer effektive virkemidler enn det som til nå er foreslått. Å binde karbon gjennom produksjon av biokull er et tiltak med stor potensiale, som interessant nok har andre og vel så interessante fordeler som den potensielle klimaeffekten.

Foto
Nyhetsbilde
22.09.2016
Bioøkonomikonferanse i København 25. - 26. oktober, NoRest conference

Nordic Research and Innovation Pathways towards a Circular Bio-economy. This conference puts emphases on cycle-thinking in technology, foresight exercises and transitions related to different aspects of the bio-economy and future challenges and possibilities for both researchers and industry.

Foto
Nyhetsbilde
30.08.2016
Status for de bio-baserte næringene i Norge

Nordland fylke er størst i Norge på fiskeri og akvakultur. En ny rapport gir en god oversikt over de biologiske bærebjelkene for næringene skogbruk, landbruk, fiskeri og akvakultur.

Foto
Nyhetsbilde
29.08.2016
Traktoren er bondens farligste verktøy

Bonde er noe av det mest risikofylte du kan være. Her er de største farene.

Foto
Nyhetsbilde
26.08.2016
Ikke en bonde å miste - lansering av popularisert rapport

Et funn i forskningsprosjektet «Ulykker i landbruket» er at oppmerksomhet om ulykker i seg selv er forebyggende. For å bidra til økt oppmerksomhet har forskerne i prosjektet valgt å oppsummere resultatene og tiltaksforslagene sine i en rapport med mange foto og lett forståelig norsk. Forskernes budskap er: Spre rapporten!

Foto
Nyhetsbilde
19.08.2016
Hvilken betydning har kjønn i europeisk skogeierskap og skogforvaltning?

Bygdeforsker Gro Follo har over år vært interessert i temaet personlige skogeiere. Sammen med forskerkollegaer fra seks andre land har hun nå publisert en artikkel som reflekterer over temaet kvinner som såkalt «nye skogeiere». 

Foto
Nyhetsbilde
13.07.2016
Hvorfor ikke produsere økologisk?

For en enkeltperson som en bonde er, eller for et gårdshushold kan det være et stort steg å legge om til økologisk produksjon.

Foto
Nyhetsbilde
08.07.2016
Konferanse om sirkulær bioøkonomi i København 25.-26. oktober 2016. Du finner link til påmelding nedenfor!

Biosmart og Bygdeforskning arrangerer sammen med prosjektene SusValueWaste og Cycle konferansen «Research and innovation pathways towards a circular bio-economy».

Foto
Nyhetsbilde
01.07.2016
Bygdeforskere med bidrag i Routledge International Handbook of Rural Studies

International Handbook of Rural Studies ble nylig utgitt med hele tre bidrag fra Bygdeforskning. Boka presenterer status quo og peker framover på viktige utfordringer. Professor David Brown, Cornell University, USA og professor Mark Shucksmith, Newcastle University, UK, er redaktører.

Foto
Nyhetsbilde
29.06.2016
Årsmelding 2015

Årsmelding for 2015 er nå tilgjengelig. Her finner du stoff som omhandler vår forskning i tillegg til andre aktiviteter hos Bygdeforskning i 2015.

Foto
Nyhetsbilde
29.06.2016
Har nedgangen i sysselsetjinga i landbruket stansa opp?

Ferske tal frå Nasjonalrekneskapen viser at nedgangen i sysselsettinga i landbruket har stansa opp dei siste åra. Talet på bruk som søkjer produksjonstilskot minkar med rundt 1000 bruk i året, men samla sysselsetting ut til å ha stabilisert seg rundt 45 000 årsverk. Kva kan årsaken vera?

Foto
Nyhetsbilde
22.06.2016
Skognæringa i Trøndelag med Arena-status

Klyngen med 46 partnere fikk nylig status som en nasjonal Arena for klyngesatsing og innovasjon. Bygdeforskning er med blant partnerne og skal bidra med kompetanse om samhandling for å få til innovasjon.

Foto
Nyhetsbilde
13.06.2016
Bokanmeldelse av Norsk matmakt i endring

“Norsk matmakt i endring”  diskuterer hvordan politiske, finansielle og eierskapsmessige faktorer endres og påvirker et matsystem-og maktsystem- som inntil  nylig var godt nasjonalt skjermet og preget av politisk enighet.

Foto
Nyhetsbilde
10.06.2016
Bygdeforskning skal utrede hvordan budsjettstøtten bidrar til å oppfylle landbrukspolitiske mål

Bygdeforskning har fått bevilget penger til å utrede hvordan budsjettstøtten bidrar til å oppfylle landbrukspolitiske mål. Hovedmålet med utredningen er å styrke beslutningsgrunnlaget i utforming og forvaltning av landbrukspolitiske virkemidler.

Foto
Nyhetsbilde
02.06.2016
Bonden som forsvant - fra modellene

Landbruket er i vinden for tida. Landbrukspolitikken debatteres nå med stor intensitet i all slags fora. Og så synes det å ha oppstått en tverrpolitisk enighet om at landbrukspolitikken må reformeres uten at vi vet hvordan. Kronikk av seniorforsker Jostein Vik.

Foto

Om Bygdeforskning

Velkommen til Bygdeforskning

Norsk senter for bygdeforskning er en samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som forsker på tema knyttet til distrikts-Norge. 

På nettsidene våre vil du finne forskningsnyheter, informasjon om prosjekter, publikasjoner og ansatte ved senteret.

Prosjekthjemmesider

Agrispace
Samfunn, areal og sted: Utfordringer og muligheter for produksjon og innovasjon i landbruksbaserte verdikjeder

Agropro
Agronomi for økt matproduksjon: Utfordringer og muligheter

Biosmart
Hvordan fremme overgangen til en «smart» bioøkonomi?

CoastTour
Samarbeid for å styrke utviklingen av kystturisme

FORFOOD
Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land

HealthyGrowth
CORE Organic II

Kompetent bonde
Forbedring av bøndenes kompetanse gjennom mer effektiv samhandling mellom bonde, veileder og forsker

GoFood - Matmakt
Matstyring i globaliserende omgivelser: Innovasjon og markedsstrategier i norske verdikjeder (GOFOOD)

Structures
Strukturendringer i landbruket

Bygdeforskning i media

SISTE PUBLIKASJONER

 

FORSKNINGSOMRÅDER

Bygdeforskning ser på bygda og distriktene med et samfunnsvitenskapelig blikk. Den faglige virksomheten er organisert i fire fagområder:

Virksomheten er basert på forskningsoppdrag finansiert av blant andre Norges forskningsråd, offentlige etater, organisasjoner og næringsliv. Bygdeforskning har et nasjonal ansvar for å ta vare på, og utvikle, en grunnleggende forskningskompetanse innen bygdesosiologi og flerfaglige bygdestudier.


>> Intranett

>> Admin