Velkommen til Bygdeforskning

Nyhetsbilde
14.10.2014
Utredning: Matproduksjonen på norske arealer kan økes

Det er mulig å øke matproduksjonen på dagens dyrkede areal og utmark i Norge. For å stimulere til dette kreves en viss omlegging i virkemidler. Dette er hovedkonklusjonen fra en utredning gjennomført av Norsk senter for bygdeforskning, AgriAnalyse og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning i samarbeid med Bioforsk og Norsk institutt for skog og landskap.

Foto
Nyhetsbilde
06.10.2014
Årets Samkulkonferanse er i Trondheim - 3. November. Meld deg på!

Mandag 3. november avholdes SAMKUL-konferansen 2014 i Trondheim. Der setter forskere tennene i mat og matsystemer, måltid og matproduksjon.

Foto
Nyhetsbilde
02.10.2014
Konferanse om havbruksnæringens lokalitetstilgang

Avslutningskonferanse for prosjektet "Havbrukets lokalitetstilgang – konkurranse om arealtilgang langs kysten" arrangeres på Radisson Blue Værnes den 08. oktober. Les hele saken for påmelding og program.

Foto
Nyhetsbilde
22.09.2014
Landbruks- og matminister besøker NTNU/Sintef/Bygdeforskning​

Tirsdag 23. september kommer Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug til Gløshaugen for å møte ledelsen i NTNU, Sintef og Bygdeforskning.

Foto
Nyhetsbilde
16.09.2014
Ny rapport: Vertskommune med felles folkevalgt nemnd i Værnesregionen: Med innbyggerne i fokus.

Utfordringene i dette vertskommunesamarbeidet er å utnytte organiseringens potensial når det gjelder utvikling av tjenestekvaliteten. Utvisking av kommunale forskjeller som er til hinder for internt samarbeid, håndtering av avstand og god informasjon er stikkord for hva Værnesregionen bør jobbe videre med, for å dra nytte av et samarbeid som synes å ha klare fordeler for innbyggerne med hensyn til kvalitet på helse- og sosialtjenestene.

Foto
Nyhetsbilde
08.09.2014
Konferansen Nordic Ruralities er i gang

Den tredje konferansen for bygdeforskning har startet i Trondheim og arrangør er Norsk senter for bygdeforskning. Konferansen er etablert som en møteplass for nordiske bygdeforskere; der utfordringer og utvikling i de nordiske bygdesamfunnene er fokus, forskningsresultater utveksles og nettverk bygges. Ett overordnet fokus for årets konferanse er velferd i de nordiske bygdene.

Foto
Nyhetsbilde
05.09.2014
Debattinnlegg: Hva skal en gjøre med eiendomsstrukturen i skogbruket?

I et innlegg i fagbladet Norsk Skogbruk imøtegår Gro Follo enkelte skogbruksaktører som mener skogkoordinatorer ikke er noe å satse på. Innlegget er en del i en debatt knyttet til arbeidet til den regjeringsoppnevnte grupperingen SKOG22. Innlegget har imidlertid bredere relevans ettersom problemstillingen vedrører alle som arbeider i skogbruket, er skogeiere, politikkutformere eller byråkrater.

Foto
Nyhetsbilde
03.09.2014
Ny publikasjon: Når postnummeret har betydning for overvekt

Forskning viser at det er større sannsynlighet for å bli overvektig hvis man bor på bygda enn hvis man bor i byen. For å redusere denne ulikheten må vi avdekke hvordan stedsspesifikke kulturelle og sosiale miljøer har innvirkning på helseatferden vår. Dette fordrer en langt mer helhetlig forskningstilnærming til overvektsproblematikken enn det vi hittil har sett.

Foto
Nyhetsbilde
29.08.2014
Forskning med praktisk effekt

Registrering av ulykker og skader i landbruket blir fra oktober i år inkludert i bøndenes egne rapporteringer til Kvalitetssystemet i Landbruket (KSL). Offisiell statistikk om ulykker i landbruket har hittil vært svært mangelfull, men nå vil landbruket selv kunne bidra til mer viten. Denne endringen er et resultat av samarbeid mellom blant annet forskning og brukerne av forskningen.

Foto
Nyhetsbilde
13.08.2014
Ny forsker på professor-nivå ved Bygdeforskning

Dr. Hilde Bjørkhaug har gjennom ekstern vurdering fått sitt arbeid vurdert å tilfredsstille de krav og omfang som kreves for et professorat. Innstillingen bygger på Bjørkhaugs arbeid innenfor agrar- og ruralsosiologien, og anerkjenner også hennes brede kompetanse innenfor metodebruk. Bjørkhaug går med dette over i stilling som Forsker 1 ved Bygdeforskning.

Foto
Nyhetsbilde
08.08.2014
Nytt nettverk for demokrati, likeverd og lokalsamfunn

"Demokrati, likeverd og lokalsamfunnet. Velferd og utdanning i ei global verd” er eit nettverkssamarbeid som har som mål å utvikle forsking og studere utviklingstrendar i lokalsamfunn med spesielt fokus på velferd, demokrati og likeverd. Dette er særlig aktualisert gjennom strukturendringar og internasjonale utviklingstrendar, slik det blant anna kjem til uttrykk i forholdet mellom skule og lokalsamfunn. Nettverket har fått økonomisk støtte fra Forskingsrådet v/DEMOSREG for perioden 2014 - 2016.

Foto
Nyhetsbilde
08.08.2014
Ny artikkel: Morality, mobility and citizenship: Legitimising mobile subjectivities in a contested outdoors

Denne artikkelen diskuterer endringsprosesser og påfølgende spenninger innenfor det norske friluftslivet, med et særlig fokus på møter mellom det etablerte friluftslivet og såkalt nye former for friluftsliv (og vise versa). Artikkelen er publisert i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Geoforum, av Frode Flemsæter, Norsk senter for bygdeforskning; Gunhild Setten, Geografisk institutt, NTNU; Katrina M Brown, The James Hutton Institute, UK.

Foto
Nyhetsbilde
04.07.2014
Ny artikkel i Norsk skogbruk: Svake bånd mellom skogeieren og skogen

I artikkelen «Svake bånd mellom skogeieren og skogen» presenterer Jostein Vik data fra Riksrevisjonens skogeierundersøkelse.

Foto
Nyhetsbilde
18.06.2014
Forskningsprosjektet «Fra ti til en» er avsluttet

Forskningsprosjektet «Fra ti til en – eiendomsoverbyggende samarbeid for private, personlige skogeiere i kystskogbruket» er nå avsluttet. Prosjektet har vært utført i tett samarbeid med en rekke skogeiere og andre skogbruksaktører langs kysten. Prosjektleder Gro Follo takker samtlige bidragsytere og gir samtidig en faglig sluttrapportering.

Foto
Nyhetsbilde
13.06.2014
Årets tidsskriftsartikkel er tildelt vår egen skrivekunstner og bygdeforsker Bjørn Egil Flø

Bjørn Egil Flø er årets vinner med artikkelen "  Me og dei andre: Om lindukar, Framstegspartiet og bygda som sosial konstruksjo". Artikkelen er publisert i Sosiologisk tidsskrift 2-2013. Bygdeforskning gratulerer Bjørn Egil med denne velfortjente prisen.

Foto

Om Bygdeforskning

Velkommen til Bygdeforskning

Norsk senter for bygdeforskning er en samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som forsker på tema knyttet til distrikts-Norge. 

På nettsidene våre vil du finne forskningsnyheter, informasjon om prosjekter, publikasjoner og ansatte ved senteret.

Prosjekthjemmesider

Structures
Strukturendringer i landbruket

CoastTour
Samarbeid for å styrke utviklingen av kystturisme

FORFOOD
Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land

HealthyGrowth
CORE Organic II

Bygdeforskning i media

SISTE PUBLIKASJONER

ARTIKKEL Morality, mobility and citizenship: Legitimising mobile

Geoforum, DOI: 10.1016.j.geoforum.2014

ANNET Lokalsamfunnsundersøkelsen 2011

Å følge utviklingen i norske bygdesamfunn er en sentral oppgave for Bygdeforskning og Lokalsamfunnsundersøkelsen vil gi oss bedre data om den sosio-kulturelle utviklingen i disse samfunnene. Undersøkelsen ble første gang gjennomført i 2011 og omfatter data fra 1229 personer i både bygde- og bykommuner.

Til arkivet

 

FORSKNINGSOMRÅDER

Bygdeforskning ser på bygda og distriktene med et samfunnsvitenskapelig blikk. Den faglige virksomheten er organisert i fire fagområder:

Virksomheten er basert på forskningsoppdrag finansiert av blant andre Norges forskningsråd, offentlige etater, organisasjoner og næringsliv. Bygdeforskning har et nasjonal ansvar for å ta vare på, og utvikle, en grunnleggende forskningskompetanse innen bygdesosiologi og flerfaglige bygdestudier.


>> Intranett

>> Admin