Reindrift og kommodifisering av utmarka i sørsamiske områder - hvordan etablerte rettigheter og praksiser blir utfordret

Oppdragsgiver:
Norges forskningsråd
Prosjektleder:
Samarbeidspartnere:
NILF, NINA, Universitetet i Oslo, Macaulay Institute Scotland, University of Newcastle, UK
Finansiering:
Norges forskningsråd

Hovedmålet for forskningsprosjektet er å analysere hvordan endret bruk av utmarka i sørsamiske områder utfordrer etablerte eiendomspraksiser blant reineiere, gårdbrukere/grunneiere og myndigheter, og hvordan disse utfordringene påvirker videre arealbruk og arealbrukskonflikter. Utgangspunktet er å analysere utfordringene og konfliktene knyttet til reindriftsnæringa i Midt-Norge i forhold til strukturelle endringer og endrede rammebetingelser for landbruksnæringene som helhet. Midt-Norge har betydelige områder med reindrift, og problematikken rundt press på utmarksressursene i de sørsamiske områdene har økt de seinere åra. Prosjektet vil konsentrere seg om områder der utfordringene og arealkonfliktene i hovedsak er knyttet til næringsutvikling i utmark i form av hytteutbygging, utmarksturisme og annen rekreasjonsrelatert ferdsel. Videre er et mål å sammenligne og analysere hvilke implikasjoner forståelsen av samfunnsoppdraget til reindriftsnæringa og jordbruket, gitt i henholdsvis reindriftsavtalen og jordbruksavtalen, har for politikk, praksis og forvaltning i utmarka. For å analysere disse problemstillinger på et overordnet og prinsipielt nivå vil vi sammenligne utfordringene man står overfor i de sørsamiske områdene med de utfordringene man står overfor i deler at Skottland der crofting (husmanns/leilendingssystem) fortsatt er praktisert og den gæliske kulturen står sterkt. Dette vil kaste lys over konflikter og utfordringer relatert til motsetninger mellom "etniske" og "rurale" tolkninger og praksiser i forhold til politiske og normative endringer i et i økende grad neoliberalt samfunn.